SCHAGEN - De VVD Schagen dient een motie in waarmee zij het college oproept om meer aandacht te besteden aan voorlichting en preventie rondom pooierboy/girl-problematiek, zodat het bewustzijn en de weerbaarheid van onze inwoners over dit onderwerp toeneemt.

Wie dacht dat het in onze gemeente niet voorkomt, komt bedrogen uit. Weliswaar zijn er in onze gemeente in de afgelopen 5 jaar (tot) 24 april 2018 geen aangiften bij de politie gedaan op het onderwerp mensenhandel in relatie tot pooierboy/girl problematiek, dat betekent niet dat zich hier geen problemen voordoen. De VVD-fractie kan op basis van concrete gevallen, kengetallen van de Nationaal Rapporteur en meldingen veronderstellen dat er in onze gemeente mogelijk 36 tot 54 meisjes/vrouwen en 3 jongens/heren wonen die slachtoffer zijn van mensenhandel. De partij vindt dat het onbekend zijn van (gerapporteerde) signalen de verantwoordelijkheid niet wegneemt om bewustzijn en weerbaarheid te creëren bij onze inwoners.

Al jong gemanipuleerd
Kinderen worden soms al vanaf tien/veertienjarige leeftijd geronseld door pooierboys. Vaak gaat het eerst subtiel: ze worden bijvoorbeeld via social media, in hun dorp of rondom school benaderd. Vervolgens worden ze langzamerhand gemanipuleerd, gechanteerd, gehersenspoeld, onder druk gezet en afgezonderd. Denken ze dat familie en vrienden niet meer te vertrouwen zijn en doen ze wat iemand anders van hen verlangt. Vaak is dit een proces van weken of maanden, maar er zijn ook signalen dat meisjes soms binnen één dag in het circuit worden getrokken. Het fenomeen beperkt zich overigens niet alleen tot jongeren. Ook ouderen, soms eenzaam, trappen in de val wanneer een aantrekkelijk medemens hen na een leuke kennismakingsperiode vervolgens uitbuit en intimideert.

Slachtoffers melden zich zelden
Slachtoffers, bijna altijd meisjes, ervaren vaak een hoge drempel om hulp te zoeken: zij schamen zich voor wat hen overkomt en vrezen represailles als zij met anderen praten over hun probleem. Kleine signalen die ze afgeven worden door hun omgeving vaak niet opgemerkt en ook professionals herkennen de problematiek niet altijd. Slechts een enkeling gaat uit vrije wil het zorgtraject in.

Een gewaarschuwd mens...
De VVD-fractie sprak onder andere met betrokken families, inwoners en hulpverleningsorganisaties. Er blijkt nog veel onwetendheid te bestaan over deze vorm van criminaliteit. De VVD ziet graag dat er meer bekendheid voor komt, dat inwoners weten dat het zich ook in onze omgeving voordoet, dat zij het herkennen en weten hoe zij zichzelf en anderen ertegen kunnen beschermen.

Facts
Cijfers van de Nationaal Rapporteur geven aan dat in Nederland ±6250 personen slachtoffer zijn van mensenhandel. Binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers, waarvan 1320 Nederlandse meisjes. Slechts 11-15% van hen komt in beeld bij zorgverleners. Naast deze groep zijn ook de families en omgeving indirect slachtoffer van de heftige problematiek.