SCHAGEN - Burgemeester en wethouders geven geen toestemming aan Lidl om zich aan de Zuiderweg in Schagen te vestigen. Het gemeentebestuur heeft het voornemen om de omgevingsvergunning te weigeren. Dit omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 13 maart ter inzage.

Op basis van artikel 4 van het bestemmingsplan is op het perceel Zuiderweg 4-6 o.a. detailhandel toegestaan. Deze planregel is echter in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het college is bevoegd en verplicht om een bestemmingsplanregel buiten toepassing te laten indien er sprake is van evidente strijd met een bepaling uit een provinciale verordening. Nu het artikel buiten toepassing moet worden gelaten, komt de bouw van een supermarkt op het perceel in strijd met het bestemmingsplan.

Het college kan en wil niet meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan. De ontsluiting van het perceel ligt erg ongelukkig, zodat ernstige verkeershinder op de Zuiderweg te verwachten valt indien daar een supermarkt wordt gevestigd. Daarnaast is het toestaan van een supermarkt op het perceel in strijd met zowel het gemeentelijke beleid als met het provinciale beleid en regelgeving omtrent detailhandel. De gemeente streeft naar concentratie van winkels in het centrum zodat deze elkaar kunnen blijven versterken.

Het gemeentebestuur heeft het voornemen tot weigering laten toetsen door Stibbe Advocaten. Ook Stibbe geeft aan dat er voldoende redenen zijn om de vergunning te weigeren.
De gemeente wil wel in gesprek blijven met Lidl over mogelijke alternatieve locaties binnen het centrum van Schagen.

Ter inzage
Meer informatie biedt het ontwerpbesluit. Dit ligt vanaf 13 maart 2019 ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.overheid.nl.