SCHAGEN - De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de woningbehoefte in de gemeente. Uit het rapport blijkt een steeds nijpender woning schaarste. In alle prijssegmenten en in bijna alle kernen wordt een tekort verwacht. Het is daarom belangrijk dat er verschillende type woningen gebouwd worden. Wethouder Simco Kruijer: “We weten allemaal dat er een groot woningtekort is. Door dit onderzoek zien we ook waar deze tekorten zijn. Om te zorgen dat iedereen in een voor hen betaalbare woning kan wonen, moeten wij als gemeente hierop inspelen. Ons doel is om 4000 woningen te bouwen tussen 2020 en 2030.”

Ambitie gemeente

Gezien de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling zien wij op dit moment een tekort ontstaan van meer dan 1.750 woningen tot 2030. In 2040 neemt dit toe tot bijna 2.600 woningen. Deze verwachting komt uit de Primos Prognose 2022. Onze ambitie ligt hoger dan het verwachte woningtekort. Dit komt door een aantrekkende werking van toekomstige nieuwbouwplannen en verwachte groei in bedrijvigheid. Wij houden ook rekening met een uitvalpercentage van nieuwbouwplannen.

Verder

Uit het onderzoek blijkt dat we een positief verhuissaldo hebben. Dit betekent dat er meer mensen naar Schagen toe verhuizen, dan dat er uit Schagen vertrekken. Er is grote vraag naar woningen voor de 55+ leeftijdsgroep. Tegelijkertijd is er behoefte aan woningen voor gezinnen en starters. Er wordt verwacht dat er tekorten ontstaan aan appartementen zowel koop als huur. Dit komt door de verwachte toename van kleine huishoudens en omdat er nu weinig appartementen aanwezig zijn in de bestaande voorraad. In de sociale huursector zijn de tekorten tot 2030 beperkt, maar deze nemen tot 2040 toe met name in de appartementensector.