CALLANTSOOG - Eind augustus start Staatsbosbeheer met de uitvoering van herstelmaatregelen in natuurgebied Kooibosch en Luttickduin. Het gaat om een opknapbeurt die de natuur in het gebied veerkrachtiger maakt. Er komt meer ruimte voor open duinen en de bijzondere soorten die hier van oorsprong thuishoren. Hiervoor is het nodig dat spontane opslag wordt verwijderd en rimpelroos wordt teruggedrongen.

Stikstof en exoten
De plantensoorten die kenmerkend zijn voor de Europese topnatuur in het gebied hebben het moeilijk, door overmatige stikstofneerslag. Daardoor ontkiemen en groeien bomen sneller, waardoor de open gebieden dichtgroeien. Ook soorten die niet van oorsprong in Nederland voorkomen, zogenaamde exoten, zorgen ervoor dat het open duin dichtgroeit. In het Kooibosch gaat dat om Amerikaanse vogelkers en om rimpelroos, die we kennen van de grote rozenbottels.

Meer ruimte voor open duin
In het Luttickduin groeit het landschap dicht. De heide, het duinroosje en het zandblauwtje verraden dat het hier toch echt van oorsprong open duingebied is. Door de bosopslag te verwijderen ontstaat er weer meer ruimte voor deze soorten. De rimpelroos wordt afgemaaid en de plekken waar rimpelroos groeit worden zo veel mogelijk opgenomen in de begrazingsgebieden. Dat gebeurt door de rasters te verplaatsen, waardoor in het vervolg de vegetatie zo veel mogelijk met behulp van bijvoorbeeld schapen kan worden begraasd. Door begrazing wordt voorkomen dat het nodig is om delen van het gebied af te graven. Hierdoor ontstaat de juiste uitgangssituatie om de achteruitgang van soorten die afhankelijk zijn van het open duin te stoppen en kunnen deze zich weer volop ontwikkelen, zoals verschillende soorten heide en zandblauwtje.

Blauwgrasland
In het midden van het Kooibosch ligt een bijzondere natte vallei. De unieke omstandigheden zorgen dat hier veel bijzondere plantensoorten groeien zoals moeraskartelblad, welriekende nachtorchis, gevlekte orchis, vlozegge en natuurlijk blauwe zegge: het vegetatietype wordt blauwgrasland genoemd, naar de blauwachtige gloed die sommige van die bijzondere soorten hebben. Doordat het grasland midden in het gebied ligt, groeit het langzaam dicht met bomen. Om het blauwgrasland ook voor de toekomst te behouden, worden de bomen die erin zijn gaan groeien voor een deel weer verwijderd.

Hinder
De start van de werkzaamheden staat gepland op 31 augustus 2020. De werkzaamheden vinden plaats buiten de kwetsbare perioden voor planten en dieren. Bezoekers en omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden, vooral in de vorm van geluid en transport-bewegingen door trekkers. Om veiligheidsredenen is de parkeerplaats van Staatsbosbeheer tijdens de werkzaamheden afgesloten. Daarnaast is het mogelijk dat een wandelpad tijdelijk niet kan worden gebruikt. Dit wordt ter plekke aangegeven door middel van tijdelijke afzettingen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober 2020 afgerond.

Natura 2000 beheerplan
De maatregelen vloeien voort uit het Natura 2000 beheerplan Duinen Den Helder – Callantsoog uit 2018. Het Kooibosch-Luttickduin is een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. Staatsbosbeheer voert de herstel maatregelen uit in opdracht van de provincie Noord-Holland die de maatregelen financiert.