SCHAGERBRUG - Er is behoefte aan woningen in de gemeente en ook in Schagerbrug. Daarom wil het college van de gemeente Schagen daar woningbouwontwikkeling aan de Schagerweg mogelijk maken. De ontwikkeling gaat uit van 40 woningen. Met aanbod in alle segmenten, zowel goedkope koop, huur, als midden-dure en dure koop.

De ontwikkeling kent al een lange voorgeschiedenis. Al in 2006 werkte gemeente Zijpe aan het mogelijk maken van dit woningbouwplan. De gemeente had toen al ruimtelijk beleid, waarin deze locatie is aangewezen voor nieuwbouw. Het college van Schagen staat nog steeds achter dit beleid.

In 2010 wijzigde het provinciaal beleid, waardoor de locatie een nieuw beschermingsregime kreeg opgelegd, namelijk weidevogelleefgebied. Op dat moment is in een groot gebied binnen voormalig gemeente Zijpe een beschermingsregime gebracht voor weidevogels, wat niet betekend dat de gronden niet meer agrarisch gebruikt worden, er mag alleen niet meer gebouwd worden. Het dorp Schagerbrug is geheel ingepakt door weidevogelleefgebied en kan daardoor nauwelijks meer groeien. Dit was in eerder provinciaal beleid nog niet aan de orde. Hierdoor ontstond een verschil tussen provinciaal en gemeentelijk beleid.

De gemeente heeft tegen het provinciaal beleid geageerd, om te voorkomen dat de woningbouwontwikkeling hier last van zou ondervinden. Daarna zijn ook allerlei onderzoeken uitgevoerd, om aan te tonen dat er maar zeer beperkt weidevogels aanwezig zijn in dit gebied. Dit alles heeft tot op heden niet geleid tot andere inzichten bij de provincie. Een pleidooi van de regio gemeenten om aan een aantal bouwlocaties mee te werken, waaronder Buitenvaert, kon voor deze locatie ook niet op goedkeuring rekenen. Ook het aanbod van gemeente Schagen om weidevogels dubbel te compenseren op een meer geschikte locatie voor weidevogels, vindt de provincie op dit moment nog niet wenselijk.

Het college wil verder gaan met de ontwikkeling. Omdat er op dit moment geen alternatieve locaties voorhanden zijn. Elders in Schagerbrug kan de gemeente op korte termijn geen woningen ontwikkelen om snel in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Wel is het college is een onderzoek gestart om zo snel mogelijk 1 of meer locaties voor nieuwbouw op middellange termijn uit te werken. De woningbehoefte in Schagerbrug is groter dan 40 woningen. Recent is het B-veld van de voetbal vrijgekomen. Er wordt op dit moment onderzocht wat de mogelijkheden hiervan zijn, waarbij we ook andere mogelijkheden/locaties meenemen in het onderzoek.

De gemeenteraad neemt op dinsdag 19 februari a.s. een besluit over het bestemmingsplan om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Als er geen bezwaar tegen het besluit volgt zou er in 2020 gestart kunnen worden met de bouw.