SCHAGEN - Wethouder Beemsterboer gaf op 5 april het startsein voor het opstellen van de Kerkenvisie. Hij deed dit samen met Nico Modder, bestuurslid van de Hervormde Kerk aan de Schagerweg 40 in Schagerbrug.


Kerkgebouwen zijn karakteristieke panden, die inwoners willen koesteren. Ze bepalen het dorps- of stadsbeeld. Ze zijn deel van onze cultuurhistorie en het zijn bakens in het landschap. Kerkgebouwen hebben veelal een religieuze en/of maatschappelijke functie. Hoe houden we deze waardevolle gebouwen in stand en zorgen dat ze niet leeg komen te staan? Het Rijk stelt daarom middelen beschikbaar, voor het opstellen van integrale Kerkenvisies. Met een Kerkenvisie kan een gemeente inzicht krijgen in de vraagstukken waar kerkgemeentes en eigenaren in onze gemeente mee te maken hebben. En voorbereid zijn op de toekomst.

Er zijn kerkgebouwen die uitsluitend dienst doen voor religieuze vieringen. Andere kerkgebouwen hebben een multifunctionele gebruiksfunctie. En soms is een kerkgebouw weinig in gebruik. Het onderhoud en gebruik van de karakteristieke kerkgebouwen zijn belangrijk. Hoe gaan we ermee om als kerken leeg komen te staan? Of als het ledenaantal terugloopt en de kerkgemeente te weinig inkomsten heeft om het gebouw in stand te houden? Behoud van een kerkgebouw is de doelstelling. In de Kerkenvisie zoeken kerkeigenaren en gemeente samen naar oplossingen voor deze vraagstukken. De gesprekken gaan over hoe het gebruik van het gebouw zo optimaal mogelijk kan blijven. Samen met Boei Erfgoed komt de kerkenvisie er, die concrete handvatten biedt voor kerkeigenaren om hun kerkgebouwen toekomstbestendig te maken.

Boei Erfgoed, gemeente en de kerkeigenaren bepalen samen in dialoog wat de grootste vraagstukken/uitdagingen voor de kerkgebouwen in de gemeente zijn. Deze uitdagingen worden samengevat in een inventarisatierapport. Op basis van de inventarisatie krijgen enkele kerkgebouwen een vervolgonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek.

Wethouder Beemsterboer vindt het een goede voorbereiding op de toekomst: ‘Het is mooi dat we met behulp van de decentralisatie-uitkering de mogelijkheid hebben om uitgebreid met kerkeigenaren in gesprek te gaan en gezamenlijk duurzame toekomstperspectieven te ontwikkelen. Zodat deze gebouwen tot in lengte van jaren behouden kunnen blijven voor volgende generaties.”