SCHAGERBRUG - De gemeente Schagen wil samen met de provincie Noord-Holland er voor zorgen dat het plan Buitenvaert in Schagerbrug tot uitvoering komt. Dit is belangrijk voor de woningzoekenden die al lange tijd wachten op dit plan. Het heeft jaren geduurd voordat het bestemmingsplan doorgang kon vinden.


Door de wijziging van het provinciaal beleid is het nu mogelijk om het bestemmingsplan opnieuw door de gemeenteraad vast te laten stellen. Met een versnelde procedure kan het bestemmingsplan in februari al in de gemeenteraad worden besproken. Eerder is namelijk al gebleken dat er vanuit de omgeving geen bezwaren zijn tegen het plan.

In overleg met de provincie is besloten voor deze versnelde procedure te gaan. Zowel wethouder Jelle Beemsterboer als gedeputeerde Cees Loggen zijn blij met deze versnelling.

In de afgelopen weken is er in nauw overleg gekeken naar het plan Buitenvaert en het verkenningentraject waar Provinciale Staten recentelijk een besluit over heeft genomen. Gezamenlijk is geconcludeerd dat dit nog te starten traject geen belemmering vormt voor het plan Buitenvaert. Met het verkenningentraject wordt eerdaags gestart om te bezien of de Provinciale Omgevingsverordening voor wat betreft de Zijpe- en Hazepolder en de stad moet worden herzien. Provincie en gemeente zullen in dit traject de goede samenwerking voortzetten.