SCHAGEN - Gemeente Schagen sluit 2018 financieel af met zwarte cijfers. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van € 360.000,- Het positieve verschil komt vooral door extra inkomsten uit (bouw)leges die men ontvangen heeft.

Joke Kruit, wethouder Financiën: “Vorig jaar hebben we veel voor en mét onze inwoners voor elkaar gekregen. Mooie resultaten waarmee we onze beloften uit het meerjarenuitvoeringsprogramma 2018 – 2022 inlossen. Zoals extra inzetten op het kernenbeleid met de gebiedscoördinatoren. Of onze ambities voor een forse stijging van nieuwe woningen in onze gemeente. Terugkijkend zien we in 2018 ook een solide huishoudboekje van de gemeente.”

Hoewel de jaarrekening 2018 in de plus eindigt, geeft de wethouder Financiën een flinke waarschuwing. “Wat in het oog springt, is de stijging van de kosten voor jeugdzorg. Hier hebben we ruim € 800.000,- aan uitgegeven. We konden dit nog dekken uit geld dat we hiervoor hadden. Maar als deze trend zich doorzet in 2019 en we geen extra geld krijgen van het Rijk, moeten we als gemeente hiervoor zelf in de buidel tasten. Tel daarbij op dat we de komende jaren nog flink te kort komen voor het op orde brengen van onze openbare ruimte (project Basis op orde) en ook nog eens andere wensen willen realiseren. In dat geval ontstaat er een serieus financieel probleem.”

Bestemming positieve saldo
Het college stelt de raad voor het positieve saldo te storten in de reserve Maatschappelijk nut voor de inhaalslag voor het onderhoud van het openbaar gebied, zoals eerder met de raad is afgesproken. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening in zijn vergadering van 14 mei. Voordat dat zover is, staat de jaarrekening eerst op de agenda van de Auditcommissie op 25 april. Hier licht de accountant zijn bevinden op de jaarrekening toe. Daarna geeft de afdeling Financiën & Control op 7 mei een presentatie aan de gemeenteraad en andere belangstellenden. Gemeenteraadsleden kunnen hier hun technische vragen stellen. Alle bijeenkomsten – Auditcommissie, presentatie en gemeenteraadsvergadering – beginnen om 19.30 uur en zijn in het gemeentehuis aan de Laan 19. De jaarrekening 2018 is digitaal in te zien.