HOLLANDS KROON - Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om mee te doen aan het experiment om centraal de stemmen te tellen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Als de stembureaus zijn gesloten op 21 maart om 21.00 uur tellen de stembureaus zelf de stembiljetten op partijniveau. Zij geven de uitslag door aan het centrale stembureau. Als alle uitslagen binnen zijn wordt de verkiezingsuitslag op partijniveau bekendgemaakt. Bij het experiment ‘centraal stemmen’ wordt de controle en uitsplitsing op kandidaatniveau de volgende dag gedaan, op 22 maart. Dat wordt gedaan op een centrale locatie waar speciale tel teams de tellingen van de stembureaus controleren en uitsplitsen naar kandidaat.

Efficiëntie en betrouwbaarheid

De verwachting is dat de centrale telling efficienter, uniformer, nauwkeuriger en dus betrouwbaarder is. Ook worden de stembureauleden minder belast omdat zij na een lange zittingsdag alleen nog op partijniveau hoeven te tellen. Ook verloopt het telproces transparanter; alle stembiljetten zijn immers op dezelfde locatie en ook die telling is openbaar.