SCHAGEN - Eind 2023 is het in onze gemeente verplicht om hemelwaterberging aan te leggen bij nieuwbouw. Onder hemelwater verstaan we regen, hagel en sneeuw. De berging is verplicht bij nieuwbouw met een oppervlakte van 50 m² of meer en bij een uitbouw van 50 m² of meer.


"We doen dit om de kans op wateroverlast te verkleinen. Maar ook om nieuwe wijken toekomstbestendig aan leggen in verband met klimaatverandering. In de toekomst zullen zware regenbuien steeds vaker voorkomen. We zetten met de nieuwe regels een grote stap naar nieuwbouw die beter aansluit op het veranderende klimaat"
.

Hans Heddes Wethouder

Water opvangen op eigen perceel

De nieuwe regel houdt in dat er bij nieuwe bebouwing 60 liter water per vierkante meter moet worden opgevangen op het eigen perceel. Dit kan bijvoorbeeld met een regenton, een verlaging in de tuin, infiltratiekratten onder het terras of een watertank. Na een bui mag het water niet direct het riool in, maar moet de hemelwaterberging het water opvangen. Bij voorkeur zakt het water vervolgens de grond in. Zo is de hemelwaterberging na de bui weer leeg en beschikbaar voor het opvangen van een nieuwe bui. De manier waarop de hemelwaterberging wordt gerealiseerd staat vrij.

Hemelwaterberging voorkomt wateroverlast

De reden voor het stellen van de nieuwe regels is vooral om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen bij hevige regenval. Wanneer je het hemelwater niet tijdelijk opvangt, dan stroomt het regenwater direct naar het riool of naar de sloot. Door het op te vangen en langzaam te infiltreren of te lozen op de sloot, vlakt de piek af en ontlast je het riool. Daarnaast stroomt er zo minder schoon water naar de rioolwaterzuivering, wat kosten bespaart. Verder blijft het grondwater beter aangevuld in tijden van droogte.

Hemelwater scheiden van vuilwaterriool

Naast de verplichting tot de aanleg van hemelwaterberging krijgen wij de bevoegdheid om mensen te verplichten om het hemelwater te scheiden van het vuilwaterriool. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een hemelwaterriool. Bij gemengde riolen, waarin vuil water en hemelwater via dezelfde buis worden afgevoerd, zorgt hevige regenval vaak voor overlast. Bij vervanging van het riool worden vaak twee buizen aangelegd. Eén buis voert dan vuil water af naar de waterzuivering. De andere buis voert regenwater af naar de sloot.