SCHAGERBRUG - In gemeente Schagen is behoefte aan woningen, zo ook in Schagerbrug. Daarom wilt de gemeente Schagen woningbouwontwikkeling aan de Schagerweg mogelijk maken. De ontwikkeling gaat uit van 40 woningen met aanbod in alle segmenten, zowel goedkope koop, huur, als midden-dure en dure koop. Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitenvaert, dat deze ontwikkeling mogelijk gemaakt, vastgesteld


Recentelijk is door de Provincie beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan om de realisatie van 40 woningen aan de Schagerweg tegen te houden. Daarnaast is door een inwoner beroep aangetekend. Hierdoor loopt de woningbouwontwikkeling vertraging op, in afwachting tot de behandeling van het beroep bij de Raad van State.

De ontwikkeling aan de Schagerweg kent een lange voorgeschiedenis. Al in 2006 werkte gemeente Zijpe, toen nog passend binnen het provinciaal beleid, aan het mogelijk maken van dit woningbouwplan. Door een wijziging van het provinciaal beleid naar een beschermingsregime voor weidevogelleefgebied op deze locatie, ontstond een verschil tussen gemeentelijk en provinciaal beleid. Het aanbod van wethouder Jelle Beemsterboer om weidevogels dubbel te compenseren op een meer geschikte locatie, vindt de provincie nu nog niet wenselijk.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Het is zeer jammer dat de provincie beroep heeft aangetekend. We hebben met de provincie goede gesprekken om, naast de woningbouwontwikkeling, ook een echt natuurgebied te realiseren voor weidevogels. Wij wilen graag de inwoners van Schagerbrug de kans geven om in het eigen dorp te blijven wonen én een beter geschikt gebied voor weidevogels inrichten. Ik heb positieve verwachtingen van het coalitieakkoord bij de provincie, daar zitten partijen aan tafel die zowel woningbouw als natuurontwikkeling belangrijk vinden. Ik hoop zo snel mogelijk met de nieuwe Gedeputeerden voor natuur en wonen om tafel te kunnen over dit vraagstuk.”