In 2014 bezochten 6,8 miljoen bezoekers Alkmaar. In 2015 werd een groei van 7,8% bereikt en kwamen er 7,4 miljoen bezoekers. Op basis van het eerste halfjaar 2016 is een groei gerealiseerd van 4,5%, zodat waarschijnlijk dit jaar 7,8 miljoen bezoekers worden geteld. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het economisch beleid, namelijk 10% meer bezoekers aantrekken, mogelijk al na 2 jaar gerealiseerd. Meer bezoekers leiden tot economische groei en werkgelegenheid. Het college is blij met de stijging, maar beseft ook dat meer bezoekers tot meer overlast voor binnenstad bewoners kan leiden en stelt hiervoor aanvullende maatregelen op.


Aanwijsbare redenen achter de groei van het aantal bezoekers zijn de succesvolle kaasmarktverlenging, de marketingcampagne voor de kaasmarkt, de komst van de Primark en de introductie van enkele nieuwe evenementen zoals Karavaan. Zo groeide het aantal bezoekers aan de kaasmarkt in 2016 tot 143.848, een groei van 31% ten opzichte van 2015 en 38% ten opzichte van de periode 2008-2014.


Bestedingen

Ook de toeristische bestedingen groeiden, van € 42,- in 2014 naar € 46,90 in de eerste 2 kwartalen van 2016. De gemiddelde besteding van alle (dus ook de niet toeristische) bezoekers aan de binnenstad ligt op basis van verschillende bronnen op € 20 tot € 27,50 per persoon. De doelstelling van 10% meer bestedingen genereren wordt daarmee mogelijk ook al in 2016 gehaald. De hieruit volgende omzetstijging bij de binnenstadwinkeliers bevordert de continuïteit en werkgelegenheid in de detailhandel.


Evenementen

In 2016 zijn in Alkmaar 643 vergunningen aangevraagd voor evenementen, in 2012 waren dat er 662, waardoor er sprake is van een lichte daling. Wel kregen 160 publieksevenementen in de binnenstad een vergunning, tegen 150 in 2012. Deze stijging kan verklaard worden door Karavaan, die sinds dit jaar in Alkmaar is gevestigd.


In 2016 waren er 13 meerdaagse evenementen in het centrum, gelijk aan 2012.Het aantal muziekevenementen in de stad bleef ook ongeveer gelijk: 41 in 2012 en 40 in 2016.


Beperking overlast

Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat het aantal evenementen in de afgelopen jaren niet is toegenomen, maar dat er wel sprake is van een toename van het aantal bezoekers aan de stad. Dit kan mede de oorzaak zijn van de signalen van de bewoners van de binnenstad, die aangeven het gevoel te hebben dat het aantal evenementen juist is toegenomen en dat er meer (geluids)overlast wordt ervaren. De gemeente gaat met hen in gesprek om te komen tot maatregelen om overlast te beperken.


In november wordt voor de bewoners van de binnenstad een bijeenkomst georganiseerd over de maatregelen. Hierbij worden bewoners uitgenodigd om hun input te geven voordat het college een besluit neemt over de te nemen maatregelen. Om de dialoog met bewoners en organisatoren over evenementen te versterken wordt een Klankbordgroep Evenementen Binnenstad ingesteld.