SCHAGEN - De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen en perioden met droogte nemen toe. Dat geeft vroeg of laat problemen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? De vier Noordkop-gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen samen met bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en land- en tuinbouworganisaties tot oplossingen komen. Daar gaat ook u als bewoner iets van merken.

Op dit moment zijn de watervraagstukken vooral onderwerp van gesprek bij de besturen en medewerkers van gemeenten en andere (semi)overheden. Hieronder leest u een korte samenvatting van wat er afgelopen week is besproken met deze bestuurders.

Bijpraten

Donderdag 2 maart was er een informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de vier gemeenten in de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en het bestuur van Hollands Noorderkwartier en PWN. Zij werden bijgepraat over de aanpassingen die nodig zijn om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook onderwerp van gesprek was het nieuwe gezamenlijke rioleringsplan dat in de maak is.

Klimaatverandering

Jan Wijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwoordde het zo: “We krijgen straks het klimaat van midden-Frankrijk. We moeten rekening gaan houden met een zeespiegelstijging van 85 cm in 2100, met wolkbreuken van 15 centimeter in een uur, en bijvoorbeeld met verzilting en droogte.” Oplossen van dit klimaatprobleem kunnen we niet alleen, vertelde Willem Stam van de gemeente Den Helder. Als vergelijking gebruikte hij het met elkaar samenkomen rond een kampvuur. Om samen met alle mensen die het aangaat binnen een gebied in gesprek te gaan. “Samen kom je tot betere oplossingen en kun je meer problemen in één keer aanpakken. Dat vraagt wel om bewustwording bij alle partijen dat we Nederland in moeten richten op het klimaat van de toekomst. Nederland is gemaakt vanuit de wederopbouwgedachte van maakbaarheid. Die tijd is voorbij. We moeten meer meegaan met de natuur en maatregelen nemen die passend zijn in het oorspronkelijk landschap.”

Gezamenlijk rioleringsplan Noordkopgemeenten

Antoon Groot van Hollands Kroon ging in op de kernpunten van het nieuwe gezamenlijke rioleringsplan dat momenteel wordt opgesteld. De gemeenten hebben hierbij drie zogenaamde zorgtaken: voor afvalwater, grondwater en hemelwater.“De extreme buien kunnen niet opgevangen worden in het riool, en het zou enorm hoge kosten met zich meebrengen om het riool hier op aan te passen. Om extreme buien op te kunnen vangen, zullen we het regenwater zo veel mogelijk vast moeten houden of tijdelijk moeten bergen op plekken waar het geen schade kan aanrichten. Het betekent bijvoorbeeld dat tuinen en de openbare ruimte water tijdelijk moeten kunnen bergen door voldoende groen en laagtes aan te brengen. Bij nieuwe projecten moet het bouwpeil zo gekozen worden dat water nooit de woningen in kan stromen.” Verder wees hij op het belang om ons afvalwater zorgvuldig te verwerken. “Als we 100 jaar terugkijken, zien we dat drinkwater en riolering een enorme positieve invloed hebben gehad op onze levensverwachting. Daar gaan we natuurlijk niet op inleveren.”

Door samenwerking minder hoge lasten

Wethouder Odd Wagner prees de unieke samenwerking op watergebied binnen de Noordkop. De samenwerking zorgt er voor dat de rioolheffing in 2020 15 euro per inwoner minder hoeft te stijgen dan we in 2010 dachten. Het waterschap en drinkwaterbedrijf PWN voegen daar nog eens 15 euro per inwoner aan toe.