NOORD HOLLAND - Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).

Door het duinlandschap voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en Landschap Noord-Holland hier wat aan doen middels een convenant. Het hoofddoel is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt het evenementenbeleid aangepast tijdens het broedseizoen.

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om er voor te zorgen dat alle plant- en diersoorten weer eerlijke kansen krijgen. De tapuit is een typisch Noord-Hollandse vogel die vroeger veel voor kwam en nu zeer zeldzaam is geworden. Daarom hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Hun streven is om van 40 broedparen, naar een stabiele populatie van 100 broedparen in 2022 te komen.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur):  “Het is twee voor twaalf voor de tapuit. Dat vind ik echt verschrikkelijk voor zo’n mooie iconische duinvogel. We hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de achteruitgang van de tapuit. Daar hebben we van geleerd. Door samen te werken kunnen we de tapuit weer een eerlijke kans geven en dat gaan we doen.“

Bescherming

In het verleden is een aantal vogelsoorten geschrapt uit de wettelijke bescherming. Helaas heeft de tapuit hier onder geleden. Door goede omstandigheden voor de tapuit te creëren is het mogelijk om de populatie te vergroten. Zo zijn tijdens het broedseizoen delen van het duin extra kwetsbaar. Om dan actie te ondernemen door rust te creëren, ervoor te zorgen dat paartjes veilig kunnen broeden en jonge vogels kunnen opgroeien wordt de tapuit geholpen. Ook door het zoneren van activiteiten (in tijd en locatie) is dit haalbaar.

Van Den Helder naar Callantsoog

Oorzaken van de achteruitgang zijn de intensivering van de landbouw, vergrassing en bebossing van open zandgebieden, sterke afname van het konijn (de tapuit broedt veelal in oude konijnenholen en zoekt zijn voedsel juist op kort gegraasde vegetatie) en van recreatie in de duin- en heidegebieden. Een van de belangrijkste leefgebieden van de tapuit is het duingebied van Den Helder naar Callantsoog. Van àlle Nederlandse tapuiten broedt 20-25% hier in dit Europees beschermde natuurgebied (Natura 2000). In het duingebied tussen Zwanenwater en Pettemerduinen is de tapuit vrijwel geheel verdwenen.

Gemeente Den Helder, gemeente Schagen, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland tekenen op 16 juni in De Helderse Vallei gezamenlijk een convenant om de achteruitgang van de tapuit in het duingebied een halt toe te roepen (ingezet door voormalig gedeputeerde Tjeerd Talsma).