GROOTE KEETEN - Op dinsdag 11 augustus deed de rechter in een kortgedingprocedure tussen Landschap Noord-Holland en Droomparken (Holiday Investments) uitspraak in het voordeel van Landschap Noord-Holland. Landschap Noord-Holland had het verzoek van Droomparken om een ecoloog voor veldonderzoek in het duingebied Botgat toe te laten, geweigerd. Het gaat om een kwetsbaar natuurgebied bij Groote Keeten waar zeldzame soorten leven. Droomparken daagde Landschap Noord-Holland voor de voorzieningenrechter om alsnog toegang voor ecologisch onderzoek te verkrijgen. De rechter acht deze eis ongegrond.

Weigering toegang duingebied
Het duingebied tussen Callantsoog en Den Helder is een gebied met hoge natuurwaarden en heeft de status van Natura 2000-gebied. Bovendien is dit deel van het natuurgebied een belangrijk broedgebied van de zeldzame tapuit en groeien er beschermde plantensoorten. Droomparken wil een nieuw bungalowpark bouwen in de Boskerpolder. Voor het verkrijgen van een vergunning voor de uitstoot van stikstof die de bouw en de exploitatie van het bungalowpark veroorzaakt, wilde Droomparken zelf de natuur en kwetsbare vegetatie in kaart brengen en de conditie van deze beschermde flora onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek zouden moeten aantonen dat de stikstof depositie als gevolg de activiteiten in het bungalowpark, geen significante schade veroorzaakt aan de vegetatie in de duinen.

Te hoge stikstof depositie in duingebied
De hoeveelheid stikstof in het duingebied bij Botgat is al een factor twee te hoog is. Op dit moment zijn rondom het gebied allerlei projecten in ontwikkeling die net als Droomparken een vergunning gaan aanvragen. Bij die vergunningaanvraag wordt niet gekeken naar stikstofuitstoot van andere projecten. Zo stapelt de stikstof uitstoot zich steeds verder op (cumulatief effect) en dat veroorzaakt grote schade aan de natuur, terwijl de stikstoffactor juist zou moeten dalen. Op dit moment treft de beheerder al veel kostbare beheermaatregelen in de duinen om de effecten van die stikstof depositie te herstellen. De rechter benadrukt in het vonnis dat niet kan worden verwacht van Landschap Noord-Holland dat zij meewerkt aan het verkrijgen van vergunningen.

Centrale regie stikstofbeleid
De provincie Noord-Holland werkt aan een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem, maar voor deze regio is dit er nog niet. Dit zorgt voor veel vertraging van bouwprojecten. Als gevolg hiervan gaan projectontwikkelaars zelf mogelijkheden zoeken om toch een vergunning te krijgen voor hun activiteiten. Vaak leidt dat niet tot gebiedsgerichte oplossingen die goed zijn voor de natuur. Om dit in goede banen te leiden, is het belangrijk dat de provincie Noord-Holland snel haar beleid uitrolt.

Uitspraak rechter
De rechter heeft uitspraak gedaan over de eis van Droomparken aan Landschap Noord-Holland om toestemming te geven voor ecologisch onderzoek in het duingebied. De rechter acht het beroep van Droomparken op het Burenrecht (art. 5:56 BW) ongegrond. Ook vindt de rechter dat Landschap Noord-Holland niet gedwongen is, mee te werken aan verzoeken tot toegang tot de duinen, omdat de natuurorganisatie een aantal jaren geleden tijdens de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van het bungalowpark geen bezwaar heeft gemaakt. Noch dat Landschap Noord-Holland misbruik maak van haar eigendomspositie door Droomparken geen toegang tot het duingebied te geven.

Landschap Noord-Holland is heel blij met de uitkomst van het kort geding. Het volledige vonnis is op te vragen via info@landschapnoordholland.nl. Droomparken heeft 4 weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het vonnis.