SCHAGEN - Het verstevigen van de marktpositie van de havens, het profileren van de arbeidsmarkt als leer-werkregio, de doorontwikkeling van de bereikbaarheid. Dit zijn enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Alles om de kop nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Wethouder van Den Helder en voorzitter van De Kop Werkt, Edwin Krijns, vertelt: “De Kop is een regio die veel kracht in zijn mars heeft en baat heeft bij het verbinden van die kracht. Het afgelopen jaar zijn allerlei voorbereidingen getroffen, zoals onderzoeken gestart en samenwerkingen afgesproken, om daadwerkelijk de komende jaren het verschil te maken. Zo is onder andere de positionering North Sea Energy Gateway ontwikkeld, die helpt onze sterke regio internationaal een gezicht te geven. Ook hebben ondernemers, opleidingsinstituten en gemeenten samen in beeld waar verbetering voor de arbeidsmarkt wenselijk is. En ook op het gebied van de bereikbaarheid van de Kop wordt steeds duidelijker waar knelpunten en oplossingen daarvoor liggen.”

De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen werken samen met de provincie Noord-Holland, aan de verdere ontwikkeling van havens, het toerisme en het onderwijs in de Kop van Noord-Holland met als doel de leefbaarheid in de regio te versterken. Rode draad daarbij is een goede bereikbaarheid.

De vier gemeenten hebben daarvoor € 15 miljoen gereserveerd voor de periode 2017-2020. De provincie Noord–Holland wil dat bedrag, op basis van concrete projecten, verdubbelen en heeft in 2017 € 7,2 miljoen bijgedragen. Voor komend jaar is een bedrag van bijna € 6 miljoen gereserveerd voor De Kop Werkt!.

Besluitvorming

Jaarlijks wordt het jaarprogramma vastgesteld door de vier kopgemeenten en de provincie. De colleges van burgemeester en wethouders leggen dit programma voor aan de vier gemeenteraden. De advisering van de vier raden vindt plaats via de Regionale raadscommissie Noordkop, welke op 19 oktober aanstaande hierover vergadert.

Meer informatie? Kijk op de site dekopwerkt.