SCHAGEN - Sinds 1 januari 2023 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim 44 extra kilometer aan stedelijk water in Schagen. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt.

HHNK was al verantwoordelijk voor 37 kilometer aan waterlopen en sloten in Schagen, daar zijn per 1 januari 39 km van de gemeente bijgekomen plus 5 km die door anderen werden onderhouden. Dat geldt voor smalle en brede sloten met een publiek belang die in verbinding staan met het watersysteem, die openbaar toegankelijk zijn en waar onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Met deze overname onderhoudt het hoogheemraadschap nu ruim 80 km aan waterlopen in Schagen.

Waterplanten hinderen doorstroming De watergangen in onderhoud bij het hoogheemraadschap worden minimaal eens per jaar gemaaid omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk. Sommige particulieren blijven zelf verantwoordelijk voor onderhoud, bijvoorbeeld als alleen hun perceel aan de sloot grenst. En de gemeente blijft waterlopen onderhouden die niet machinaal bereikbaar zijn. Dat betreft vaak kleinere sloten.

Van toezichthouder naar uitvoerder
Hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Hans Heddes tekenden op 23 februari de overeenkomst voor de overdracht van 44 kilometer aan waterlopen. Hoogheemraad Klazien Hartog: "In het kader van efficiëntie beoordelen we als overheden welke partij het best is toegerust voor de uitvoering van taken. Als verantwoordelijke voor het watersysteem hielden we al toezicht op het waterbeheer, nu voeren we de werkzaamheden ook zelf uit." Wethouder Heddes is positief over de overdacht: "Bij hevige buien en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het is goed om deze watertaak aan één organisatie met zoveel kennis en ervaring over te dragen. Het onderhoud is in goede handen bij het waterschap."

Ruimte voor de maaiboot

Omwille van een onbelemmerde overdracht is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de waterlopen. Er is goed zicht op de hoeveelheid bagger in de sloten en het overhangend groen vanaf de waterkant is gesnoeid. Om met de maaiboot te kunnen varen, moet er voldoende ruimte zijn. Het onderhoud is nu op orde. Heddes: "We hebben zorg willen dragen voor een soepele overgang en dan moet je de boel natuurlijk wel netjes achterlaten."