SCHAGEN - Onze gemeenteraad krijgt in juli het voorstel om in te stemmen met uitgangspunten voor projecten in Sint Maartenszee.  Dit plan zou in mei al deels aan de raad worden voorgelegd, maar wordt nu compleet gemaakt. Een actieplan en, waar mogelijk, met financiële onderbouwing komt er bij. Daardoor kan de raad er in juli goed over besluiten.

Burgemeester en wethouders, vooral wethouder Jan Steven van Dijk, willen geen uitstel voor Sint Maartenszee. Daarom wil het college ook geen nieuwe gebiedsvisie laten opstellen of die van 2012 opnieuw vaststellen. Liever gaat wethouder Van Dijk concreet aan de slag. Zo is een schouw gehouden, waarvan alle gevonden gebreken inmiddels zijn hersteld. Om te kijken of alles in orde is, schouwt de gemeente binnenkort opnieuw, samen met recreatieondernemers van Sint Maartenszee.

Om snel te zijn, vraagt wethouder Van Dijk in juli aan de raad om de volgende vijf uitgangspunten vast te stellen:

  1. Uitbreiding van bestaande kampeer- en recreatieparken moet gericht zijn op kwaliteitsverbetering en herstructurering
  2. Ontwikkeling moet in lijn zijn met de identiteit van Sint Maartenszee: rust, ruimte, strand en duurzaamheid
  3. Ontwikkeling van het ‘natte nollengebied’ met recreatief medegebruik dient plaats te vinden direct aansluitend aan de bestaande recreatieparken
  4. Er mogen geen nieuwe losse enclaves (agrarisch en recreatief) ontstaan
  5. In de zone ten noorden van de bestaande parken aan de Westerduinweg is geen recreatief medegebruik van het landschap toegestaan. Als de raad deze kaders vaststelt, kunnen de projecten worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan uiteraard alleen maar instemmen als ook de kosten inzichtelijk zijn. In juli komt dat zo veel mogelijk voor elkaar en kan het complete plan worden voorgelegd.

Enkele projecten die op stapel staan in Sint Maartenszee, zijn renovatie van het uitkijkpunt en verlichting langs de weg naar zee. Ook is er het deelproject ‘verkeersveiligheid en uitstraling Zeeweg’, waarvoor meerdere alternatieven worden uitgewerkt. In het najaar van 2017 is er meer inzicht in de kosten, zodat dit in de begroting 2018 meegenomen kan worden. In juni en november 2016 zijn de plannen genoemd en besproken met inwoners en ondernemers uit deze badplaats. De plannen zijn te zien op de pagina van Sint Maartenszee Het bijzondere aan enkele projecten is dat meerdere partijen een rol spelen, de gemeente heeft er weinig eigendom. Ook is er sprake van natuurbescherming, waardoor bijvoorbeeld in het broedseizoen niet mag worden gewerkt. Daarom is veel overleg en voorbereidingstijd nodig om de projecten te realiseren.