DEN HELDER - De wethouders sociaal domein van de Kop van Noord-Holland (Den Helder/ wethouder Pieter Kos, Hollands Kroon/ wethouder Mary van Gent, Schagen/ wethouder Ben Blonk en Texel/ wethouder Hennie Huisman) hebben op 20 juli 2017 namens hun gemeenten het convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie ondertekend. De afspraken uit het convenant leveren een positieve bijdrage aan het toegankelijk maken van werk voor alle inwoners uit de Kop van Noord-Holland.

Met dit convenant:

  • Wordt inhoud gegeven aan de samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening;
  • Wordt er voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon verder invulling gegeven aan de samenwerking binnen het sociaal werkbedrijf Noorderkwartier en;
  • Is er afgesproken gemeenschappelijk op te treden richting partners die bovenlokaal opereren. De samenwerking wordt praktisch en flexibel ingericht en uitgevoerd. Het wordt ingezet wanneer dit leidt tot betere resultaten.

Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland: één gezicht De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben de werkgeversdienstverlening ondergebracht in het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland (Wsp KvNH). Het Wsp KvNH biedt deskundige en snelle werkgeversdienstverlening gericht op personeelsvraagstukken en/of op de matching van kandidaten. In het convenant is afgesproken dat werkgevers voortaan worden benaderd vanuit de gemeenschappelijkheid van de Kop: de Wsp accountmanagers treden op met één gezicht en presenteren zich als Wsp KvNH. Het Wsp KvNH is het aanspreekpunt voor werkgevers in de Kop. Dit betekent één gezamenlijke website, telefoonnummer, e-mailadres en logo. Bij het aanbieden van werkzoekenden maken de gemeenten in de Kop samen met het UWV gebruik van de gezamenlijke bestanden. Zo nodig zoeken medewerkers elkaar actief op, om te zorgen voor de beste match voor de werkzoekende en de werkgever.

Noorderkwartier Noorderkwartier is het sociaalwerkbedrijf van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Dit bedrijf is een belangrijke werkgever in de regio voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hiermee een belangrijke partner voor de gemeenten. Daarom is de samenwerking met Noorderkwartier ook onderdeel van het convenant. De uitvoering vindt plaats op zo efficiënt mogelijke wijze waarbij de gemeenten zo goed mogelijk aan de wensen en behoeften van Noorderkwartier tegemoetkomen . De gemeente Texel heeft voor dit onderdeel een eigen bedrijf, namelijk het sociaal werkbedrijf De Bolder.

Slot Met het ondertekenen van het convenant beginnen de gemeenten samen aan een nieuwe fase waarmee de gemeenten een brug slaan tussen werkzoekenden en werkgevers bij het vinden van passend werk, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.