SCHAGEN - Het plan om woningbouw mogelijk te maken op de hoek Denneweg/Duinroosstraat wordt mogelijk losgelaten. We hadden, samen met WoonCompagnie, een plan ontwikkeld voor 13 sociale huurwoningen op deze locatie. Bij een bijeenkomst voor de inwoners van Callantsoog, die in april is gehouden, werd aan wethouder Jelle Beemsterboer duidelijk gemaakt dat de inwoners van Callantsoog op deze locatie geen woningbouw willen. Daarom gaat de wethouder aan de gemeenteraad voorstellen om dit woningbouwplan te schrappen.

In Callantsoog zijn weinig betaalbare sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Daardoor vestigingen veel jongeren zich buiten het dorp. De dorpsraad en anderen spraken bij ons hun zorg uit hierover. Zij verzochten om snel tot ontwikkeling van goedkope huur- en koopwoningen te komen. Wethouder Jelle Beemsterboer zocht naar locaties hiervoor. Dit plan aan de Denneweg leek het snelst realiseerbaar, de grond is van de gemeente en ligt binnen de bebouwde kom. Met WoonCompagnie was snel te schakelen voor de bouw van sociale huurwoningen. De wethouder dacht met positief nieuws naar het dorp te gaan toen hij het plan bekend maakte, maar de reactie was anders.

“Er is in Callantsoog een fors aantal goedkopere woningen nodig, om te voorkomen dat de jongste generaties geleidelijk uit het dorp trekken. Daar zijn meerdere plannen voor nodig de komende jaren. Toch adviseren wij de gemeenteraad om nu niet door te gaan. Wij ontwikkelen voor de inwoners van Callantsoog. We doen dat ook graag mét hen. Als een plan dan op zoveel weerstand stuit, kan ik niet anders dan de gemeenteraad adviseren om niet door te gaan met het plan. Ergens vind ik dat jammer, maar aan de andere kant is het belang van de inwoners groter dan van de gemeente. De grote opkomst en het duidelijke geluid van de inspraakavond wil ik niet weerleggen. Ik weeg de mening van het dorp, zoals bij alle besluiten, zwaar,” zegt wethouder Jelle Beemsterboer.

Op 25 april 2017 werden de plannen met het dorp besproken. Een overduidelijke meerderheid van de aanwezige honderd personen was tegen bebouwing van het veld. Degenen die spraken, vertelden dat het in hun ogen een groen veld moest blijven en dat de parkeerdruk en het verkeer niet moest toenemen. Zij wezen op andere locaties in het dorp. Vanwege de gebleken weerstand tegen het bebouwen van het veld vraagt het college aan de gemeenteraad om de ontwikkeling stop te zetten. Op een later moment gaat de wethouder in overleg met het dorp over de woningontwikkeling de komende jaren, de gemeente hoopt op andere locaties wel draagvlak te vinden.

Het voorstel om geen woningbouw te plegen wordt op 22 augustus ingebracht in de agendacommissie. Als die instemt, komt het onderwerp in de commissie Ruimte van 4 september.