HOLLANDS KROON - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2017 het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2017 vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma maken wij zichtbaar welke keuzes worden gemaakt bij het uitvoeren van taken voor integrale handhaving binnen de beschikbare capaciteit en (beleids-) kaders.

Twee handhaafthema’s

Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2017 is het Integraal Handhavingsbeleid 2014-2018 leidend. In dit beleid zijn de kaders voor handhaving vastgelegd en prioriteiten, doelstellingen en handhavingsactiviteiten bepaald voor de periode 2014-2018. Dit jaar zetten wij in het bijzonder in op logiesaccommodaties van tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) en drank en horeca.

Logiesaccommodaties van tijdelijke werknemers

Jaarlijks zetten wij in het bijzonder in op twee thema’s. In 2017 gaan wij weer actief contoleren op de logiesaccommodaties van tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) en drank en horeca.

Er wordt regelmatig bij diverse bedrijven en woningen gekeken naar de juiste logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten). Naast het handhaven op illegale huisvestingsvormen, gaan we samen met de werkgevers en de huisvesters op zoek naar alternatieve huisvestingsvormen. Deze moeten voldoen aan wet- en regelgeving en inzichtelijk zijn voor de gemeentelijke overheden. Tijdelijke werknemers hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.

Drank en horeca

Om de alcoholgerelateerde overlast en verstoring van openbare orde terug te dringen wordt er gecontroleerd op het schenken van alcohol aan minderjarigen. Tevens wordt er ter bevordering van de veiligheid van de bezoekers gecontroleerd of de inrichtingen handelen volgens de verleende drank- en horecavergunningen.

Strijdig gebruik in het buitengebied

Wij juichen ondernemerschap toe. We omarmen lokale bedrijvigheid en hier willen we zo min mogelijk beperkende regels voor opnemen. Dus flexibel waar het kan en streng waar het moet.

In 2016 zijn wij helaas geconfronteerd met een toename van het aantal niet-agrarische bedrijven die zich zonder vergunningen in het buitengebied vestigen. Vanwege de aard van deze bedrijven en de gevolgen voor het milieu en de veiligheid van de omgeving moeten wij handhavend optreden. Dit is nodig voor de veiligheid en goede leefomgeving van onze inwoners.

Bedrijf starten in buitengebied

Het volledige uitvoeringsprogramma leest u hier.

Wilt u een bedrijf in het buitengebied starten, kijk dan eerst in het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl of dit is toegestaan. Indien dit niet is toegestaan informeer dan bij ons of u in aanmerking komt voor een afwijking. Wij verlenen waar mogelijk medewerking aan nieuwe aanvragen voor het omzetten van een agrarische bestemming in een bedrijfsbestemming.