HOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon is aangesloten bij de Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer (BGG).

Dat is een vergelijkingsonderzoek tussen gemeenten over het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Onder openbaar groen verstaan we het onderhoud van het gras, de beplanting en de bomen. Het onderzoek wordt sinds 1998 uitgevoerd. Het doel is om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van het openbaar groen, vooral in relatie tot vergelijkbare gemeenten qua inwonersaantallen.

Vergelijking 2012-2016

Het onderzoek voor Hollands Kroon is nu vijf jaar uitgevoerd, vanaf 2012. Op basis hiervan kunnen we de volgende conclusies trekken, vergeleken met gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen:

  • De hoeveelheid openbaar groen per inwoner is aanzienlijk meer.
  • De kosten voor het openbaar groen per inwoner zijn gemiddeld iets lager.
  • De onderhoudskosten per vierkante meter openbaar groen zijn aanzienlijk lager.

Efficiënt besteden budget

Hollands Kroon heeft niet alleen in het buitengebied, maar ook binnen de bebouwde kom een enorme hoeveelheid openbaar groen, vergelijkbaar met ongeveer 330 voetbalvelden. Dat de kosten per inwoner de afgelopen vijf jaar iets lager zijn dan gemiddeld, betekent dat we ons budget efficiënt besteden. Wel hebben we minder te besteden per vierkante meter. De meeste gemeenten met vergelijkbare inwoneraantallen hebben namelijk minder grondgebied.

Benchmark schoon

Voor het jaar 2016 doen we voor het tweede jaar ook mee aan de benchmark schoon. Dit is een vergelijkingsonderzoek tussen gemeenten over reiniging (onder andere zwerfafval) en onkruid op verharding. Die resultaten worden binnenkort bekend.