SCHAGEN - Donderdagavond 29 juni nam de Wmo Adviesraad (WAS) afscheid van drie van hun leden, te weten; Arthur Brand, Wouter Vogel en Hillie Stallinga. Tijdens een gezellig eten bij Ing van ‘t Veen namen zij in besloten kring afscheid van elkaar. Als blijk van waardering kwam wethouder Ben Blonk ook even langs om officieel afscheid te nemen van deze enthousiaste leden. Met een mooi woord en een welverdiend bloemetje nam hij afscheid.

Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad Schagen (WAS) is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Haar taak is, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B&W op alle terreinen van de Wmo en de Jeugdzorg. De WAS vergadert gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in een steeds wisselende kern van de gemeente.

De WAS bestaat uit minimaal 11 en maximaal 15 leden, die vanuit persoonlijke betrokkenheid lid zijn geworden van de WAS. Zij zijn niet beroepsmatig verbonden aan enige zorgorganisatie of instelling. Meer informatie vindt men op de pagina van de Wmo Adviesraad.