SCHAGEN - De huisvuilcentrale (HVC) en wij als gemeente verlengen onze onderlinge dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit betreft de afvalinzameling, -verwerking en vermarkting. De huidige dienstverleningsovereenkomst 2007-2017 eindigt dit jaar. Het is van belang deze DVO met HVC tijdig te vernieuwen, zodat rollen, taken en verantwoordelijkheden bekend zijn. Daarmee kan de goede dienstverlening gewaarborgd blijven.

We zijn als gemeente Schagen tevreden over HVC. HVC zamelt huishoudelijk afval in en verwerkt dat tot nieuwe grondstoffen. Het groente-, fruit en tuinafval verwerkt HVC tot compost of biogas. Plastic, blik en pakken, glas, oudpapier en textiel worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het restafval dat nog overblijft wordt in de verbrandingsoven in Alkmaar omgezet in elektriciteit en stadswarmte. Omdat we zo tevreden zijn, gaat de gemeente meer taken aan HVC overdragen. Inwoners kunnen voor hun defecte afvalcontainer of afvalpas na 1 juli 2017 direct bij HVC terecht.

Sigge van der Veek: “Omdat het afval wordt gescheiden aan de bron, bij de inwoners, geven we de ‘circulaire economie’ echt vorm. We zorgen steeds meer voor een kringloop. Daarmee houden we al rekening met het tijdperk als er geen voorraad aan aardgas en ruwe olie meer is. Ook halen we zo milieudoelstellingen die we in het jaar 2020 bereikt willen hebben. We zijn op koers voor wat betreft de 100 kg restafval  en 75% afvalscheiding (VANG) per 2020”.

Maar aan deze milieuambities hangt ook een prijskaartje. De gemiddelde afvalstoffenheffing zal komende jaren licht gaan stijgen. Voor 2018 zal de gemiddelde afvalstoffenheffing € 261,- gaan bedragen. Dit is een toename ten opzicht van onze huidige afvalstoffenheffing, maar regionaal gezien nog altijd een gunstige prijsstelling. “Met de nieuwe DVO combineren we onze ambities en milieudoelstellingen dus met een concurrerende afvalstoffenheffing die tot de laagste van de regio behoort,” aldus Sigge van der Veek.