SCHAGEN - De gemeente heeft jaarlijks een taakstelling in het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning. Deze taakstelling wordt door het Rijk opgelegd. In het verleden was in de Huisvestingswet een bepaling opgenomen dat de urgentie voor toewijzing van een woning regelde voor deze nieuwe inwoners van de gemeente.

De regering besloot om per 1 juli 2017 de urgentieregeling uit de wet te schrappen. Vanaf die datum beslissen gemeenten zelf of ze vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang geven op de woningmarkt. Op 20 februari 2018 buigt de gemeenteraad van Schagen zich over het voorstel om de urgentiebepaling voor vergunninghouders te regelen via een aanvulling op de Woonvisie Schagen 2014 – 2018.

Taakstelling gemeente

Het loslaten van de urgentie voor vergunninghouders betekent dat het langere tijd (enkele jaren) kan duren voordat de vergunninghouder in aanmerking komt voor een woning. Door de wettelijke urgentieregeling hadden vergunninghouders voorrang bij de toewijzing van een woning. Daardoor was de wachttijd circa 6 weken. Vergunninghouders waarvoor de gemeente huisvesting moet regelen, moeten binnen tien weken gehuisvest worden. Hierdoor loopt de gemeente het risico de taakstelling niet te halen. Het Rijk kan de gemeente daarvoor ter verantwoording roepen en maatregelen nemen om alsnog aan de taakstelling te voldoen, bijvoorbeeld door het vorderen van woningen.

Jaarlijks worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het aantal woningen dat beschikbaar wordt gesteld voor vergunninghouders. De instroom van vluchtelingen is lager dan in de achterliggende jaren. Hierdoor is het voldoen aan de taakstelling (via een urgentieregeling) nu geen probleem.