SCHAGEN - Voorbij de uiterste zuidgrens van gemeente Schagen ligt in de gemeente Langedijk het recreatieschap Geestmerambacht. Fietsers kunnen daar onder de provinciale weg N504 door naar Warmenhuizen en andersom. Schagen was lid van de gemeenschappelijke regeling van dit recreatieschap, maar trad per 1 januari 2017 uit. Het recreatieschap eist nu een uittreedsom van ruim anderhalve ton. Zoveel geld wil Schagen niet betalen en daarom stapt de gemeente naar de rechter.

Het recreatieschap Geestmerambacht heeft de uittreedsom berekend op basis van een overbruggingsperiode van 14 jaar, terwijl 5 jaar gebruikelijk is bij een uittreding uit een gemeenschappelijke regeling. De gemeente Schagen protesteerde hier al tegen bij het recreatieschap, maar die verklaarde dat bezwaar ongegrond. Dus gaat Schagen nu in beroep bij de rechtbank. Gemeente Schagen wil dat het besluit tot deze hoge uittreedsom ongedaan wordt gemaakt zodat opnieuw kan worden overlegd met het recreatieschap over een uittreedsom die wel redelijk is.

Berekening uittreedsom

Het bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht heeft de uittreedsom voor Schagen bepaald op € 168.000,-. Dit is gebaseerd op een instandhoudingsverplichting die het recreatieschap heeft met betrekking tot de fietstunnel onder de N504 tot 1 januari 2031. Het recreatieschap is van mening dat Schagen speciale verplichtingen heeft ten aanzien van deze tunnel en daarom een bedrag moet betalen gelijk aan het bedrag dat betaald zou zijn tot 2031. Dus: 14 keer de jaarlijkse bijdrage ad €12.000 = €168.000,-.

Schagen is het hier niet mee eens en zegt dat je een uittreedsom zo niet berekent. Volgens vaste jurisprudentie is een overbruggingsperiode van 5 jaar gebruikelijk. Vijf jaar moet voldoende zijn voor een gemeenschappelijke regeling om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Het gaan niet aan om langlopende verplichtingen op de uittreder af te wentelen, meent Schagen.

Tunnel

Het recreatieschap vindt dat er een uitzondering mag worden gemaakt vanwege een langlopende verplichting: de genoemde fietstunnel. Die ligt er volgens het recreatieschap vooral voor inwoners van Schagen. Bij toetreding tot het recreatieschap in 2009 door de toenmalige gemeente Harenkarspel werd een éénmalige bijdrage aan de aanleg van de tunnel afgesproken van € 87.500,-- . Na 2014 zou de gemeente jaarlijks 12.000 euro bijdragen aan de totale exploitatielasten van het recreatieschap. Nooit is afgesproken dat dit specifiek gekoppeld zou zijn aan de (onderhoudskosten van de) fietstunnel. Dus hoeft Schagen niet tot 2031 te betalen voor de tunnel, aldus Schagen. Overigens is onbekend hoeveel het onderhoud van de tunnel kost. Het recreatieschap overlegt geen facturen, maar meldt alleen dat dit gemiddeld 20.000 euro per jaar zou zijn. Schagen heeft twijfels bij dat bedrag.