SCHAGEN - Iedereen die kan werken maar voor wie het moeilijk is zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt een plek te vinden, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep aan het werk komt, biedt de Participatiewet de mogelijkheid voor het verlenen van loonkostensubsidie.

Deze loonkostensubsidie kan een werkgever ontvangen wanneer hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Naast deze wettelijke Loonkostensubsidie, heeft de gemeente ook een eigen beleidsregels opgesteld om werkgevers te compenseren in hun kosten. “We vinden het belangrijk dat niemand tussen het wal en het schip valt. Door het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, hopen wij dat ook deze groep een betere toegang krijgt tot de arbeidsmarkt”, aldus wethouder Ben Blonk.

Loonkostensubsidie

De werkgever kan tijdelijk worden gecompenseerd in extra kosten van bijvoorbeeld training, scholing, job coaching of extra begeleiding op de werkvloer. Ook compensatie door tijdelijk verminderde loonwaarde is mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand langere tijd niet heeft gewerkt of wanneer iemand omgeschoold wordt voor een andere functie. Door deze regeling stimuleert de gemeente werkgevers een dienstbetrekking aan te gaan met personen die wel arbeidsvermogen hebben, maar die aangewezen zijn op tijdelijke ondersteuning om aan het werk te komen of te blijven. De werkgever kan de kostencompensatie aanvragen bij in dienst name van personen vallend onder de doelgroep Participatiewet. De werkzoekende moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals minimaal zes maanden geen regulier werk hebben uitgevoerd.

De subsidie die de werkgever kan ontvangen bedraagt maximaal € 3.000, - bij een dienstbetrekking van minimaal een jaar. Bij een dienstbetrekking van minimaal een half jaar bedraagt de vergoeding maximaal € 1.500, -. De vergoeding wordt bepaald in overleg met de accountmanager van de gemeente, die zitting heeft in het Werkgeversservicepunt (WSP).