SCHAGEN - Uit het onderzoek dat in de gemeente door I&O research is gedaan, komt naar voren dat de cliënten van de gemeente tevreden zijn. De inzet van het wijkteam wordt als positief ervaren. Veel cliënten vinden het fijn om het gesprek met de consulenten van het wijkteam te voeren. Zij voelen zich geholpen door de ondersteuning die wordt ingezet.

Iedere gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks een onderzoek onder cliënten die gebruik maken van de Jeugdzorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit te laten voeren.

Uitslagen cliëntervaringsonderzoek Wmo

Dit onderzoek is volgens een verplichte vragenlijst uitgevoerd. Natuurlijk valt er altijd nog iets te verbeteren. De snelheid waarmee geholpen wordt zou bijvoorbeeld  omhoog kunnen. Maar het valt op dat de ervaringen over het algemeen  zeer positief zijn. De meeste mensen geven aan de ondersteuning te krijgen die bij zijn of haar behoefte past en zich hiermee beter te kunnen redden (respectievelijk 75% procent en 78%). 77% van de cliënten geeft aan dat hiermee de kwaliteit van leven verbetert. Cliënten voelen zich gehoord (76%) en zoeken samen naar een oplossing 61%.

“Dat zijn mooie cijfers”, aldus wethouder Ben Blonk. “Ondanks dat er minder geld was voor onder andere de zorg, hebben we onze cliënten toch naar tevredenheid kunnen helpen. Dat vind ik een geweldig belangrijk signaal, want wij vinden het belangrijk dat niemand tussen wal en schip valt.”

Uitslagen cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg

Het onderzoek is ingevuld door jongeren tussen de twaalf en drieëntwintig jaar en ouders van kinderen tot twaalf jaar.

Er is onderzocht

  • hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren,
  • welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien,
  • het groeien naar zelfstandigheid,
  • de zelfredzaamheid en
  • de maatschappelijke participatie.

Bijna 80 % van de cliënten die hulp zochten heeft daadwerkelijk hulp gekregen. 66% van de cliënten in de jeugdzorg geeft aan dat zij respectvol door hulpverleners wordt behandeld. Meer dan driekwart van de cliënten voelt zich door de hulp beter.

“Dat is toch waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Onze jeugd is onze toekomst. We vinden het belangrijk dat onze jeugd het leuk heeft en het leven leert kennen, maar wel op een veilige en gezonde manier. En als ze daar soms wat hulp bij nodig hebben, dan moeten wij dat natuurlijk wel goed geregeld hebben”, licht wethouder Ben Blonk toe.