SCHAGEN - De gemeente wil door intensiever samen te werken met scholen, mogelijke problemen in de wijk vroegtijdig signaleren. “Door het versterken van de relatie tussen de wijk en de school, kunnen we gezinnen die dat nodig hebben op tijd een helpende hand toereiken en voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan,” licht wethouder Ben Blonk toe. Om te onderzoeken of deze aanpak werkt, start de gemeente een pilot in een wijk in Schagen bij de school de Rank.

Een werkgroep onderzoekt mogelijkheden om preventie door samenwerking te versterken. “Je kunt dit zien als een verdere intensivering van de succesvolle aanpak van de wijkteams,” zegt Blonk, “Deze werken al samen met tal van instellingen om inwoners snel en adequaat de juiste zorg te bieden. Nu gaan we proberen ook op die manier samen te werken met scholen. Door beschikbare cijfers te benutten kunnen we bijvoorbeeld zicht krijgen op risico’s en kansen in de wijk. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk gerichter maatregelen aanbieden waar ze nodig zijn; problemen voorkomen of oplossen, maar ook impulsen geven aan positieve ontwikkelingen.”

Een voorbeeld

Stel: Er is een kind met een druk gedrag, wonend in een laaggeletterd gezin, in een wijk met relatief veel sociale woning bouw en relatief meer echtscheidingen. In de wijk wordt de laatste tijd steeds meer vandalisme en overlast gevende hangjongeren geconstateerd. De begeleiding van de jongeren door de ouders blijkt onvoldoende effectief. De gemeente bezuinigt op onderhoud in de wijk.

In deze verzonnen casus zien we allerlei factoren die elkaar in negatieve zin kunnen versterken en een neerwaartse spiraal kunnen vormen. Terwijl er genoeg voorzieningen zijn om de afzonderlijke problemen aan te pakken. Die zijn dan verspreid over school,  de gemeente of andere instanties. Door kennis te delen en te overleggen over de inzet van voorzieningen en preventieve maatregelen kunnen we gezinnen veel effectiever helpen. Aan welke projecten is de meeste behoefte? De gemeente wil hier op basis van beschikbare gegevens van een wijk inzicht in krijgen en een methodiek ontwikkelen om preventie in de wijk te versterken.

Iedereen gebaat

Zowel de bewoners, de school als de gemeente hebben voordeel bij het preventief inspelen op opkomend problemen. Zowel de gemeente als de school beschikken over allerlei soorten (open) data die we kunnen inzetten om de risico’s en de kansen in een wijk inzichtelijk te maken en daar een programma met elkaar voor te bedenken.