SCHAGEN - Van 2 tot 7 november vindt grondonderzoek plaats in de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. Vanwege gevonden verontreiniging bij de aanleg van een nieuw deel waterleiding onder het Wagenplein wil de gemeente duidelijkheid over de bodemsituatie in de nabije omgeving.

Op het Wagenplein zijn onlangs twee bodemmonsters genomen in verband met de aanleg van een waterleiding. Op één van de onderzochte plekken is een verontreiniging van de bodem geconstateerd.

PWN heeft daarna door middel van bemonstering het drinkwater op het Wagenplein onderzocht. Hier komt uit dat het drinkwater van de nieuw aangesloten sanitaire ruimte nét de vereiste kwaliteitsnorm haalt. In het water zijn wel stoffen aangetroffen die er niet in horen. Op basis daarvan gaat het PWN de leidingen preventief vervangen. De sanitaire unit is hierdoor nog niet in gebruik genomen.

Bovenstaande heeft ons als gemeente doen besluiten om de oorzaak en de omvang van de bodemverontreiniging nader te onderzoeken. Zo is direct opdracht gegeven voor een historisch documenten onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Arcadis, dat inmiddels al is afgerond.

Het Wagenplein is begin jaren ‘80 gerealiseerd op een locatie die onderdeel uitmaakte van de voormalige gasfabriek van Warmenhuizen. Na de sloop van de fabriek zijn er bodem- en grondwatersaneringen uitgevoerd. Een historisch documentenonderzoek naar deze saneringen kan de informatie leveren hoe, op welke wijze en op welke plekken er is gesaneerd.

Het historisch documentenonderzoek levert veel informatie op, maar niet voldoende om de bewoners en de gemeente duidelijkheid te geven. Om deze duidelijkheid te krijgen adviseert Arcadis daarom de bodem van het voormalige terrein van de gasfabriek te onderzoeken met van boringen en het graven van enkele sleuven. Gemeente Schagen volgt dat advies op en heeft dit bureau inmiddels opdracht gegeven voor dit onderzoek, dat begint op donderdag 2 november 2017.

Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge. Betrokken bewoners zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Op maandag 30 oktober om 19.30 uur is voor hen een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Warmenhuizen. Niet iedereen uit genoemde straten heeft een brief ontvangen, omdat het gebied de straten niet geheel beslaat. Wie hier echter wel woont en zich betrokken voelt, is ook van harte welkom op de informatiebijeenkomst.